Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Skal du drive detaljhandel og ønsker å kunne selge alkoholholdig drikk må du søke om salgsbevilling fra den kommunen forretningen ligger i. Skal du drive hotell, restaurant eller skjenkested og […]

Hvordan få bostøtte?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangs ...

Hvordan registrere seg som pendler?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Du regnes som pendler når du på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet. Forutsetningen for å bli regnet som pendler er at ...

Hvordan klage på vedtak?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak som kommunen har gjort. I «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker», Kapittel VI, står det: «Enk ...