Hvordan klage på vedtak?

Skrevet av den 5. mai 2011 in Økonomi - 0 kommentarer

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak som kommunen har gjort.

I «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker», Kapittel VI, står det:

«Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.»

Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller flere personer. Klagen skal sendes til kommunen, som kan omgjøre sitt vedtak helt eller delvis. Du har også klagerett på et eventuelt nytt vedtak som kommunen gjør. Hvis kommunen velger å holde fast på sitt vedtak, går klagen til fylkesmannen. Det er forvaltningsloven som regulerer dette. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i kommunen.

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Nettstedet Hva & Hvordan gir deg enkle råd og tips når du trenger det mest.

Legg igjen en kommentar